Forvandlingen av Smietangen

Smietangen er en tange som ligger i nordenden av Langesund sentrum og er omgitt av sjø i vest, nord og øst. Mot vest ligger Kongshavn, en lun bukt skjermet mellom Smietangen og åsen i vest. Den frittliggende og åpne plasseringen gir potensiale for gode solforhold og vidstrakt utsikt.

Hovedstruktur

Konseptet med utbyggelsen på Smietangen er å fortsette og videreutvikle den eksisterende strukturen i Langesund. Prosjektets visjon har vært å skape en naturlig utvidelse av Langesund sentrum både i struktur, form og materialbruk. Tomten knytter seg til Langesund, via Tordenskiolds plass, med en enveiskjørt veisløyfe rundt området. I midten av veisløyfen anlegges et parkeringshus. Bebyggelsen anlegges langs med kaien i vest, nord og øst. I tillegg til dette anlegges det boliger over parkeringsanlegget. Kaien, som omkranser området, beholdes og oppgraderes til en turvei tilgjengelig for allmennheten. Et av grepene for å ivareta og videreføre Langesunds karakter har vært å hente opp fotavtrykket fra den eksisterende sentrumsbebyggelsen i Langesund og bruke det til å plassere og fordele bygningsmassen på Smietangen. På denne måten skaper prosjektet fragmentert og varierende bebyggelse som åpner opp for spennende siktakser, plasser og gløtt mellom byggene – noe man kjenner igjen fra gamle Langesund.

Byggene

Bebyggelsen er delt opp i totalt 5 hovedområder med ulike karakterer. Størrelsen og høyden på bebyggelsen er tilpasset plasseringen og fordelt slik at den samlede bebyggelsen får best mulig solforhold, med de høyeste byggene mot nord. Langs med kaikanten i vest, med utsikt ut mot sundet, er det boligbebyggelse med 3 og 4 etasjer, orientert med gavlene ut mot kaikanten. Mellom byggene er det uterom og passasjer som binder kaien sammen med den indre veisløyfen. Byggene har spisse saltak med møneretningen ut mot sundet i tråd med tradisjonelle bryggemotiv. Langs med kaien ut mot Kongshavn er det boligbebyggelse med noe mindre bygningsvolum enn mot sundet. Byggene her er på 3 etasjer og henvender seg med balkongene ut mot Kongshavn og kveldssolen i vest. I Kongshavn er det planlagt båtplasser for beboerne. Byggene her har slakere saltak enn byggene mot sundet, med møneretningen parallelt med kaikanten. Sentralt i området på et lokk over p-kjelleren er bebyggelsen orientert rundt et felles uteanlegg med gangstier og lekeplasser. Her er bebyggelsen mindre enn bebyggelsen langs kaikantene, med 2-3 etasjer. Nordvest på tangen langs med kaikanten er det planlagt et bygg sammensatt av 3 bygningsvolum på en felles sokkel. Dette bygget er, med totalt 5 etasjer, høyere enn den øvrige bebyggelsen på området. Her vil det i likhet med kaien langs med Kongshavn etableres båtplasser for beboerne. Helt nordøst på tomten ligger et bygg som skiller seg ut fra den øvrige bebyggelsen med hensyn til materialbruk, høyde og form. Bygget er et høyhus på 10 etasjer som krager over øvrig bebyggelse og vil bli et kjennemerke for området.

Byggene i Byggetrinn 1

Byggetrinn 1 er de tre første av totalt 18 bygg som skal bygges. Disse tre byggene ligger i det nordøstlige hjørnet av tomten og tilhører 3 av de 5 hovedområdene, noe som gjør at de har ulik utforming og karakter. Det første bygget ligger mot sundet og blir det første i rekken langs kaikanten. Det andre bygget ligger på lokket over parkeringsanlegget, og det tredje bygget er høyhuset helt nordøst på tomten.

Om sjøhuset Terneskjær

Bygget på kaikanten består av 6 boenheter fordelt på 4 etasjer. Bygget har et bryggemotiv med spisst saltak og møneretning mot sundet. Det er lagt vekt på å videreføre materialbruk, åpninger i fasaden og fargepalett som er typiske for Langesund. Fasaden er kledd i en malt trekledning med varierende bredder i en tradisjonell rød farge. Bygget preges av store vindusfelt og skyvedører ut mot generøse balkonger i sør og vest og franske balkonger mot øst. I 1. og 2. etasje er det to leiligheter med fasade ut mot tre himmelretninger. I 3. og 4. etasje er det kun en leilighet i hver etasje. Leiligheten i den øverste etasjen vil dra nytte av saltakets høyde og få ekstra stor romhøyde i oppholdsrommene. Adkomst til leilighetene løses i et felles trappehus med heis.

Om sjøhuset Kraakerø

Bygget på p-lokket består av 4 boenheter fordelt på 2 etasjer. Bygget er satt sammen av to bygningsvolum med spisse saltak. Bygningsvolumene har ulike farger og takmaterialer som skiller dem fra hverandre og er med på å gi variasjon til bygget og området. Bygningsvolumene er forskjøvet i forhold til hverandre, noe som gjør at alle leilighetene har fasade mot alle fire himmelretninger. De to leilighetene i 1. etasje har egne separate innganger ut på P-lokket, de to leilighetene i 2. etasje har adkomst via en trapp og svalgang. Adkomst til bygget skjer via lokk over parkeringsanlegg. Lokket over parkeringsanlegget er tilgjengelig via trapp i nord eller heis fra parkeringsanlegget.

Om SPIRET

Høyhuset i nordøst består av 22 boenheter fordelt på 10 etasjer. Bygget skiller seg ut fra den øvrige bebyggelsen i høyde, materialbruk og utforming. Hovedkonseptet var å skape et slankt og vertikalt uttrykk, samtidig som bygningskroppen har en rasjonell utforming med tanke på arealbruk, energi og ressursbruk. Videre er det arbeidet med å hente opp elementer fra Smietangens historie som verft og mekanisk anlegg. Dette gjenspeiles både i fasadematerialer og bygningsvolum, å forsterkes ved å bruke strukturer og materialer med et industrielt og maritimt preg. Leilighetene preges av store vindusfelt og generøse balkonger med gode utsikt og solforhold. Adkomsten til leilighetene løses via et felles trappehus med heis.

Byggene i Byggetrinn 2

Bygget på kaikanten, Havmøy, består av 6 boenheter fordelt på 3 etasjer. Bygget preges av store vindusfelt og skyvedører ut mot generøse vestvendte balkonger og franske balkonger mot sundet i øst. Bygget er satt sammen av to bygningsvolum med spisse saltak. Bygningsvolumene har ulike farger og takmaterialer som skiller dem fra hverandre og er med på å gi variasjon til bygget og området. Bygningsvolumene er forskøvet i forhold til hverande noe som gjør at alle leilighetene har fasade mot alle fire himmelretninger. Leilighetene i den øverste etasjen, vil dra nytte av saltakets høyde og få ekstra stor takhøyde i oppholdsrommene. Adkomst til leilighetene løses i et felles trappehus med heis.

Om Havmøy

Byggetrinn 2 er to av totalt 18 bygg som skal bygges. Disse to byggene ligger i det nordøstlige hjørnet av tomten og tilhører 2 av de 5 hovedområdene, noe som gjør at de har ulik utforming og karakter. Det første bygget, Havmøy, ligger mot sundet og blir det andre i rekken langs kaikanten. Det andre bygget, Eikhaug, ligger på lokket over parkeringsanlegget.

Om Eikhaug

Bygget på p-lokket, Eikhaug, består av 6 boenheter fordelt på 3 etasjer. Bygget har et bryggemotiv med spisst saltak og møneretning parallelt med sundet. Det er lagt vekt på å videreføre materialbruk, åpninger i fasaden og fargepalett som er typiske for Langesund. Fasaden er kledd i en malt trekledning med varierende bredder i en tradisjonell farge. Leilighetene i den øverste etasjen, vil dra nytte av saltakets høyde og få ekstra stor takhøyde i oppholdsrommene. Adkomst til leilighetene løses i et felles trappehus med heis. Adkomst til bygget skjer via lokk over parkeringsanlegg. Lokket over parkeringsanlegget er tilgjengelig via trapp i nord eller heis fra parkeringsanlegget.